Shapes of Gray 2013 - 2015 screenprints on foil and glass
Untitled / 2015 / screenprints on foil and glass / 41 x 41 inch
Hard edges, soft curves / 2013 / screenprints on glass / 20 x 20 inch
Get naked I - III / 2013 / screenprints on foil / each 18 x 14 inch
Keep it short / 2014 / screenprints on glass / each 5,50 x 5,50 inch

Zurück zu Fine Art Nächster Eintrag: